APUNTA’T AL CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE

Per apuntar-se:

 • Es necessari emplenar el formulari d’inscripció.
 • Heu de fer un ingrés de 50€ a ES88 2056 0019 4220 9471 0221 per fer la preinscripció. La resta se pagarà a l’inici de curs. El concepte ha de ser Curs Monitor i nom i llinatge de l’alumne que el cursarà.
 • El primer dia de classe heu de portar la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI
  • Foto carnet
  • Fotocòpia del títol de secundària o equivalent
  • Certificat de no estar inscrit en el Registre Central de delictes sexuals.
  • Resguard de pagament. També podeu enviar-nos el resguard per mail a sabaldufaserveiseducatius@gmail.com amb el nom del participant al curs, i el codi del curs al que vos apuntau així com el dia que heu fet l’ingrés.
  • Documnents per emplenar i signar:
   • Autorització de drets d’imatge.
   • Normativa del curs
   • Fitxa d’inscripció.
   • Si és el cas, autorització menors d’edat.
 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE
  • Per aprovar el curs és necessari aprovar els tres mòduls de la part teòrica-pràctica i la part pràctica.
  • Criteris per la part teòrica-pràctica: S’ha d’obtenir una qualificació d’apte de cada sessió feta al curs i per això és necessari: entregar les feines demanades si s’escau dins el plaç exigit, tenir una actitud positiva i haver assolit els objectius proposats pel docent. En definitiva, ha de reunir les aptituds i les actituds personals que comportin la seva idoneïtat per complir la tasca de monitor o monitora a criteri del claustre de professors de Sa Baldufa.
  • Criteris per la part pràctica:
   • S’ha de presentar la documentació necessària (notificació de pràctiques, projecte, memòria i avaluació) dins el plaç exigit.
   • S’ha de ser apte segons l’avaluació del responsable de l’activitat on es facin les pràctiques.
   • S’ha de ser apte segons l’avaluació final del coordinador de pràctiques de l’Escola de Temps Lliure Sa Baldufa.

Normativa del curs:

 • El curs es compon de 3 mòduls teòrics- pràctics i un pràctic. És necessari aprovat tots els mòduls per poder titular.
  1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 60h
  2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. 30h
  3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. 60h
  4. Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 160h
 • No es retornarà la matricula excepte en el cas que el curs sigui anul·lat o es modifiquin les dates previstes.
 • El nombre de participants mínims per què es dugui a terme el curs és de 20 i el màxim de 25. En cas de no arribar al nombre mínim, s’anul·larà el curs. I en cas de superar-lo, les inscripcions es faran per ordre d’inscripció.
 • Les inscripcions es faran a través de la pàgina web. Es considerarà inscrit quan s’hagi emplenat i enviat el full d’inscripció i fet el pagament de la preinscripció.
 • Serà requisit indispensable per poder estar a l’Escola de Temps Lliure Sa Baldufa mantenir el respecte per companys i docents en tot moment.
 • Per tal de treure el títol ofert per l’Escola de Temps Lliure Sa Baldufa, serà necessària l’assistència a un mínim del 80% de les sessions com indica la legislació vigent. En cas de faltar a alguna sessió, els participants hauran de fer una tasca de recuperació que entregaran als tutors del curs per tal d’assegurar que han interioritzat els continguts de les sessions perdudes.
 • Els participants poden demanar un certificat d’assistència i d’apte dels mòduls cursats i aprovats.
 • Els participants poden fer reclamacions per escrit al Mail de Sa Baldufa o bé parlar-ho amb els responsables de l’Escola.
 • Els participants estaran assegurats durant tot el període que duri el curs i durant les seves pràctiques, sempre i quan es notifiquin adequadament les pràctiques i es respectin els requisits per portar-les a terme.
 • Les pràctiques s’han de fer dins els dos anys següents a haver aprovat la part teòrica-pràctica. En cas de no haver-les fet dins aquest període, hauran de repetir la part teòrica-pràctica si volen titular.